test

Ochrana osobných údajov

Kontaktujte ma


kontakt


Mobil: 0949 359 846
klima@murar-maliar.sk

Spracovávanie osobných údajov

M-M stav, s. r. o., so sídlom Železničná 521, 900 41 Rovinka, IČO: 47024186, DIČ: 2023714891, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 87316/B.(ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje: 0949359846, klima@murar-maliar.sk

V záujme riadneho poskytnutia služieb zákazníkom, sa vyžaduje, aby zákazník poskytol Spoločnosti nevyhnutné informácie, v rozsahu osobných údajov potrebných pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (ako Dotknutou osobou) a Spoločnosťou (ako Prevádzkovateľom):

- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefónne číslo

Odoslaním kontaktného formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom kontaktovania a vybavenia objednaných služieb, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné objednávku realizovať. Účelom spracúvania predmetných údajov je spracúvanie osobných údajov klientov Prevádzkovateľa, ktorí využili jeho služby prostredníctvom internetovej stránky. Predmetné osobné údaje sú zo strany Prevádzkovateľa definované v nevyhnutom rozsahu na naplnenie účelu spracovania. Uchovávané sú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu definovanú v osobitných predpisoch najmä Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. Údaje zákazníka sú uchovávané v chránenej databáze a spracované pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

Počas návštevy zákazníka sú uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie stránky.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (najmä banky, doručovateľské služby niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Databázu osobných údajov Spoločnosť chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Zákazník má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Osobné údaje je možné kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom e-mailu.

Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Spoločnosť oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.

Spoločnosť je povinná oznámiť porušenie ochrany osobných údajov najneskôr do 72 hodín Dozornému orgánu.

Spracúvanie osobných údajov u osôb mladších ako 16 rokov – súhlasiť so spracovaním osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov je možné iba v prípade, že zákonný zástupca, prípadne zákonný opatrovník maloletého vyjadril súhlas, alebo ho schválil.

Všetky údaje sú na stránke chránené a šifrované SSL certifikátom.


Kontaktuje ma (informácie, nezáväzná ponuka...)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

© 2013 - 2023 M-M stav, s. r. o.
Obchodné podmienky | Ochrana údajov | Mapa stránky | PDF cenník